0Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από την υπηρεσία Τύπου του μουσειακού-εκθεσιακού συγκροτήματος «Μανιέζ» / © Pütz-Roth, Patrick Thibeault