Η εταιρία υπολογίζει να κάνει χρήση του άρθρου 11 του Πτωχευτικού Κώδικα, το οποίο επιτρέπει την αναδιοργάνωση. Και έχει δηλώσει ότι προτίθεται να εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της έναντι των εταίρων και των υπαλλήλων της.

Η USEC - μαζί με τη γαλλική Areva, την κοινοπραξία Urenco και τη ρωσική Techsnabexport είναι από τους σημαντικότερους στον κόσμο προμηθευτές εμπλουτισμένου ουρανίου για πυρηνικά εργοστάσια.