Η εκ νέου αύξηση σημειώθηκε αλματωδώς και απευθείας κατά 328.000 εκατομμύρια δολάρια, κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, μετά την αναγκαστική διακοπή, η οποία διήρκεσε από 1 ως 17 Οκτωβρίου και ήταν προϊόν της απουσίας εγκεκριμένου προϋπολογισμού.