Κύρια θέματα συζήτησης θα είναι τα προβλήματα της παρακολούθησης του περιβάλλοντος, η διαχείριση των αποβλήτων και η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Ειδικότερα, στο φόρουμ θα εξεταστούν λεπτομερώς οι δυνατότητες πρόγνωσης έκτακτων καταστάσεων και οι εκτιμήσεις των συνεπειών τους.