Οι ιδιοκτήτες επέμεναν ότι οι μηχανές αναζήτησης θα πρέπει ανεξάρτητα να συμμορφώνονται με τον κρατικό οργανισμό διαχείρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας, να αποβάλλουν τις παραπομπές σε πειρατικό περιεχόμενο και στα αποτελέσματα των αναζητήσεων να δίνει μόνο νόμιμες πηγές.

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ισχυρίζονταν ότι είναι αδύνατος ο διαρκής και μόνιμος έλεγχος της νομιμότητας των πληροφοριών που παρέχουν όλες οι παραπομπές. Η προεδρεία συμφώνησε με τα συμπεράσματα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.