Εξάλλου, ο Αλβέρτος Β' δήλωσε ότι είναι αναγκαίο να « δημιουργηθούν πρόσθετα πρωτόκολλα για την επίλυση πρόσθετων προβλημάτων» .
«Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά θα σημειώσω ότι το Δίκαιο πρέπει να εφαρμόζεται σε καθολική βάση και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητό από όλες τις πλευρές»- κατέληξε.