Οι ομιλητές από 8 χώρες (Ρωσία, Καναδά, ΗΠΑ, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Δανία και Ισλανδία) σκοπεύουν να θίξουν ζητήματα όπως η υγεία του πληθυσμού, ο οποίος ζει στο αρκτικό περιβάλλον, η αποτελεσματικότητα των διεθνών συμφωνιών στην εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους προβληματισμούς της ανθρωπογενούς επίδρασης στην οικολογία της Αρκτικής σε σχέση με την ολοένα και μεγαλύτερη κατοίκηση της.