Το νέο διαστημικό σκάφος θα ασχοληθεί με την αναζήτηση ενδείξεων προγενέστερης ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη, τη συλλογή και διατήρηση σημαντικού αριθμού διαφόρων δειγμάτων για τη μετέπειτα επιστροφή στη Γη, καθώς και την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές έρευνες στον Άρη με τη βοήθεια ρομποτικών και επανδρωμένων αποστολών.

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις το κόστος του σχεδίου θα ανέλθει σε 1,5 δις.