Το τέλος για τη χρήση των λογαριασμών καταθέσεων θα επιβληθεί αν το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα μειώσει το προεξοφλητικό επιτόκιο, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 0,25%.

Η άκρως μαλακή νομισματική πολιτική του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος έχει κάνει τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου δαπανηρούς για την εξυπηρέτηση, διότι τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να παρακρατούν ασφαλιστικές εισφορές, και το προεξοφλητικό επιτόκιο δεν επιτρέπει τη λήψη επαρκούς κέρδους.