Οι προσφεύγοντες επιμένουν ότι η απόφαση του Eurogroup, η οποία είναι κοινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, βγαίνει έξω από το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τη Συνθήκη για την ΕΕ και παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Επιμένουν επίσης ότι ούτε η Συνθήκη, ούτε και το Πρωτόκολλο για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν προβλέπουν οποιεσδήποτε περικοπές των καταθέσεων.