0Ο ίδιος επίσης ανέφερε, ότι αφού η ρωσική εταιρεία-ανάδοχος πραγματοποιήσει τις απαραίτητες δοκιμές, ο σταθμός θα δοθεί προς εκμετάλλευση.