Ήδη στις 8 Ιουλίου, το πρυμναίο τμήμα του πρώτου «Mistral» θα ρυμουλκηθεί, και στις 25 Ιουλίου θα καταπλεύσει στη Γαλλία, όπου θα συνδεθεί με το πρωραίο. Τον Οκτώβριο του 2013 το «Βλαδιβοστόκ» θα αποπλεύσει.