0Παρ’ όλ’ αυτά η ισπανική κυβέρνηση προσπαθεί πρωτίστως να επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα της με τη μέθοδο της μείωσης των εξόδων, γεγονός που με τη σειρά του επηρεάζει αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα και μόνο επιδεινώνει την κατάσταση στην αγορά εργασίας.