0Για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό η υποψήφια εταιρεία πρέπει να διαθέτει άδεια για εργασίες με χρήση πληροφοριών, που συνιστούν κρατικό απόρρητο, καθώς και άδεια για την επισκευή όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού. Το κόστος για την κατάθεση της αίτησης στο διαγωνισμό είναι περίπου 16.000 δολάρια ή 0,5% του μέγιστου ύψους της σύμβασης.