0Η σχετική υπόδειξη εκδόθηκε στις 16 Μαρτίου στο πλαίσιο του 39ου Κανόνα απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (προκαταρκτικά ασφαλιστικά μέτρα). Στον κανόνα αυτό λόγος γίνεται για μέτρα, που πρέπει να υιοθετηθούν για τη δέουσα διεξαγωγή της έρευνας, καθώς και σε περιπτώσεις, που ο ενάγων μπορεί να υποστεί σοβαρή βλάβη.