Και τα 60 μουσεία της πόλης θα περιληφθούν σ΄αυτό το πρόγραμμα, το δε ζήτημα των ομοσπονδιακών μουσείων θα διευθετηθεί αργότερα.