Το  πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται από το 2009 και έχει σαν σκοπό του την μορφωτική στήριξη των παιδιών με περιορισμένες ικανότητες υγείας. Στο πλαίσιο του σχεδίου πολλοί γνωστοί ειδικοί ασχολούνται με τη διαμόρφωση ελεύθερου περιβάλλοντος στο ρωσικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σκοπός του σχεδίου είναι η προπαγάνδιση της μόρφσης και της επιστημονικής δημιουργίας για τα ανάπηρα παιδιά, καθώς επίσης και η παροχή σ΄αυτά τα παιδιά βοήθειας στην εκπαίδευση καθώς επίσης  και στην κοινωνική και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.