0Ο Λιτβίν δήλωσε ότι η επίδοση σ΄ αυτόν αυτού του υψηλού παρασήμου επιβεβαιώνει το σημαντικό ρόλο των Κοινοβουλίων στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας στο μετασοβιετικό  χώρο.