0Το σχέδιο θα συζητηθεί σε διασκέψεις και φόρουμ. Ως στόχος του μετώπου διακηρύσσεται η οικοδόμηση μιάς ισχυρής Ρωσίας – χώρας με οικονομία της αγοράς, που θα βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας και της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, του ανταγωνισμού, της κοινωνικής εταιρικής σχέσης, της ευθύνης των εργοδοτών και της αξιόπιστης προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων.