0 Σήμερα στη Λετονία διαμένουν 350 χιλ. «μη πολίτες», που αντιστοιχούν με το 15,5% του πληθυσμού. Τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας, καθώς και των χωρών της ΕΕ και της ΚΑΚ διατύπωσαν για τη Λετονία σημαντικό αριθμό εισηγήσεων. Μεταξύ άλλων, τονίστηκε η ανάγκη εξάλειψης της διάκρισης των εθνικών μειονοτήτων.