Ένα από τα βασικά θέματα της συνεδρίασης είναι οι τροποποιήσεις στην ισχύουσα οικολογική νομοθεσία, οι οποίες προβλέπουν για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις κίνητρα για την εφαρμογή τεχνολογιών, που αποβλέπουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.