Προβλέπεται να εξεταστούν 12 αιτήσεις. ΄Οπως επισημαίνουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, η κυβέρνηση για την καλυτέρευση του επενδυτικού κλίματος στη Ρωσία παίρνει μέτρα για τον περιορισμό των διοικητικών φραγμών σ΄αυτό τον τομέα. Επεξεργάστηκε π.χ.,  ένα πακέτο τροποποιήσεων στον Νόμο που αποβλέπουν στην απλοποίηση της διατύπωσης των επενδύσεων των ξένων εταιρειών και των φυσικών προσώπων  σε τέτοιους τομείς, όπως είναι η επισιτιστική και η ιατρική βιομηχανία, ο τραπεζικός τομέας και η αξιοποίηση του υπεδάφους της χώρας.