Οι μετέχοντες στη σύσκεψη θα συζητήσουν μεταξύ άλλων, τα προβλήματα της τελειοποίησης της νομικής βάσης και του κανονισμού λειτουργίας των καινοτομικών Κέντρων, της αναβάθμισης του επιπέδου επενδυτικής τους  ελκτικότητας, της απόσυρσης των περιττών διοικητικών εμποδίων, καθώς επίσης και τους μηχανισμούς στήριξης των Κέντρων από το κράτος.