Εν παρουσία τους υπογράφτηκαν επίσης η διακυβερνητική Συμφωνία για συνεργασία στην καταπολέμηση του υπερεθνικού εγκλήματος, το Σύμφωνο για βοήθεια στην υλοποίηση των σχεδίων που σχετίζονται με το 6ο άρθρο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς επίσης και το μνημόνιο για συνεργασίας στον τομέα της ενεργοαποτελεσματικότητας και των ανανεωμένων πηγών  ενέργειας.